Odpovědnost za vady zboží a záruka

 

 

 • Při přebírání zboží je kupující povinen zboží prohlédnout. Zjistí-li mechanické poškození obalu produktu, musí kupující zkontrolovat stav zboží a v případě zjištění poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Za poškození v průběhu přepravy zodpovídá dopravce, zboží je pojištěné. Zákazník obdrží přiměřenou slevu nebo nový výrobek na základě vyhotovení záznamu a po uzavření škodní události s dopravcem. Pokud kupující podepíše přepravní list, souhlasí tak s převzetím zboží a potvrzuje, že jej obdržel nepoškozené vinou dopravy. Pozdější reklamace, které byly způsobeny vinou dopravy, budou zamítnuty.

 

 • Mechanicky poškozený výrobek (který nebyl zjevně poškozen při jeho přebírání) je nutné reklamovat okamžitě po odhalení vady. Kupující si musí prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu ještě před prvním použitím a těmito pokyny se řídit. Kupující nese odpovědnost za špatné používání zboží

 

 • Na běžné opotřebení věci (nebo jejích součástek), ke kterému může dojít při používání, se záruka nevztahuje. Nelze tedy reklamovat kratší životnost výrobku, kterou není možné považovat za vadu.

 

 • Záruční dobu všem osobám, které výrobek používají pro účel obchodu či podnikání, stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR (není stanovena občanským zákoníkem). Záruční doba, kterou uvádíme na našich stránkách, je určena výhradně koncovým zákazníkům, ne firmám (při nákupu na IČ). Pokud nakupujete zboží na IČ, doba záruky se řídí obchodním zákoníkem a trvá 12 měsíců.

 

 • Jestliže není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou (jedná se o rozpor s kupní smlouvou), má kupující nárok na to, aby prodejce zdarma a bez zbytečných prodlev uvedl věc do stavu, který by odpovídal kupní smlouvě, a to dle žádosti kupujícího buď opravou, nebo výměnou věci; v případě, že tento postup nelze provést, má kupující nárok na přiměřenou slevu z původní ceny věci nebo odstoupit od kupní smlouvy. Toto neplatí v případě, že si byl kupující rozporu s kupní smlouvou vědom nebo tento rozpor sám zavinil. Pokud se rozpor objeví do 6 měsíců od převzetí věci kupujícím, je tento rozpor považován za rozpor existující při převzetí věci, jestliže to neodporuje povaze věci nebo se neprokáže opak. Pokud není věc ve shodě s kupní smlouvou při převzetí kupujícím, je dán postup v ustanovení § 616 občanského zákoníku.

 

 • Jestliže není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou (jedná se o rozpor s kupní smlouvou), má kupující nárok na to, aby prodejce zdarma a bez zbytečných prodlev uvedl věc do stavu, který by odpovídal kupní smlouvě, a to dle žádosti kupujícího buď opravou, nebo výměnou věci; v případě, že tento postup nelze provést, má kupující nárok na přiměřenou slevu z původní ceny věci nebo odstoupit od kupní smlouvy. Toto neplatí v případě, že si byl kupující rozporu s kupní smlouvou vědom nebo tento rozpor sám zavinil.

 

 • Pokud se jedná o odstranitelnou vadu, má kupující nárok na její bezplatné odstranění provedené včas a řádně. Prodávající má povinnost tuto vadu odstranit bez zbytečných prodlev. Pakliže to není vzhledem k povaze vady neúměrné, má kupující možnost požádat o výměnu věci nebo výměny součástky, pokud se vada týká jen jí. V případě, že tento postup nelze provést, má kupující nárok na přiměřenou slevu z původní ceny zboží nebo může odstoupit od smlouvy.

 

 • Spotřebitel může od prodávajícího nejprve požadovat bezplatnou opravu nebo náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má nárok zboží vyměnit jen v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné (o tomto rozhoduje autorizované servisní středisko formou písemného posouzení vady). Pokud je vada úměrná, kupující obdrží stejný výrobek nebo celou zaplacenou částku.

 

 • Kupující musí uplatnit práva z odpovědnosti za vady u prodejce, kde zboží zakoupil. Pakliže je v záručním listě uvedena odlišná servisní společnost, která je k opravám určená, kupující uplatňuje nárok na opravu u této společnosti.

 

 • Pokud je nutné odeslat zboží zpátky prodejci nebo servisnímu středisku, musí být zabaleno do originálního obalu nebo jiného obalu vyhovujícímu nárokům přepravy, který zajistí kupující na vlastní náklad. Pokud bude zboží při přepravě nedostatečně chráněno, reklamace nemusí být uznána nebo bude kupujícímu naúčtována částka, která byla na opravu poškozené části vynaložena.

 

 • Servis je oprávněn používat nové díly nebo repasované díly s vlastnostmi nových dílů při provedení záruční i pozáruční opravy.